Protecția datelor cu caracter confidențial

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Site-ul www.aviation-headlines.ro a apărut din dorința unor iubitori ai domeniului aeronautic de a face cunoscute publicului larg istoricul aviației române și internaționale, știri și evenimente pozitive, realizări și date relevante, petrecute de-a lungul vremii în domeniu. Dintre inițiatorii site-ului fac parte specialiști în domeniul IT, media, situații de urgență.

Suntem încântați că vă putem oferi câteva informații privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prelucrarea datelor efectuată de către Aviation Headlines, denumită în continuare pe scurt AVH, se realizează odată cu accesarea paginii noastre de web, fără nicio intervenție din partea dumneavoastră, de către browser-ul utilizat de pe terminalul dumneavoastră către serverul paginii noastre, informații precum:

* data și ora accesării;

* adresa de IP a terminalului dumneavoastră conectat la internet;

* browser-ul utilizat de dumneavoastră.

Aceste cookies esențiale sunt fișiere mici stocate pe terminalul dumneavoastră, atunci când ne vizitați pagina web.

Cookies nu afectează aparatul dumneavoastră, nu conțin viruși, troieni și alți viermi. În cookie sunt depuse informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat de dumneavoastră. Acest lucru nu înseamnă că ne parvin date cu privire la identitatea dumneavoastră.

Aceste informații primite sunt stocate temporare într-un așa numit Log-File în următoarele scopuri:

* asigurarea unei conexiuni optime;

* asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de web;

* stabilitatea sistemului și evaluarea siguranței.

Utilizăm de asemenea așa numitele session-cookies pentru a recunoaște că ați vizitat deja pagini ale site-ului nostru, acestea sunt șterse automat după părăsirea paginii noastre și de măsurare a traficului.

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679, art. 6 alin. 1 lit. f) interesul nostru legitim, necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, a datelor de mai sus menționate.

AVH poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

* realizarea de rapoarte/ analize;

* realizării de informări în scopuri proprii.

Aceste date primite nu vor fi transmise către terțe persoane, doar autorităților în rezolvarea unor situații de natură juridică. Acestea sunt selecționate cu atenție, auditate de membrii AVH în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679 art. 28.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.aviation-headlines.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.aviation-headlines.ro va fi considerat o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt sau care exploatează erori ale aplicației.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

În măsură în care sunt îndeplinite cerințele legale în vigoare, puteți folosi una din următoarele drepturi:

A. Dreptul de acces al persoanei vizate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679, art.15 și se referă îndeosebi la:

* scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

* categoriile de date care sunt prelucrate;

* durata preconizată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

* dacă datele cu caracter personal sunt transferate;

B. Dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679, art.16 și se referă îndeosebi la dreptul de a solicita rectificarea de îndată a datelor cu caracter personal inexacte. În funcție de scopurile prelucrării aveți dreptul de a solicita de asemenea completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv pe calea unei declarații adiționale.

C. Dreptul la ștergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat”) în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679, art.17 și se referă la:

* datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

* vă retrageți consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea conform articolului conform art. 6, alin. 1 lit. a) sau art. 9 alin 2 lit. a) din Regulament;

* vă opuneți prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, conform art. 21 alin. 1sau alin. 2 din Regulament, iar în cazul prelucrării în temeiul intereselor noastre legitime, acestea nu prevalează asupra motivelor invocate de dumneavoastră;

* datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații juridice;

D. Dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679, art.18 și se referă la posibilitatea de a pretinde restricționarea prelucrării, dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

* exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

* solicitarea din partea dumneavoastră în locul ștergerii datelor limitarea utilizării datelor cu caracter personal;

* v-ați opus prelucrării conform articolului 21 alin. 1 din Regulament, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atâta timp cât nu s-a stabilit definitiv dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

F. Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679, art. 20 și se referă la dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care:

*prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

* prelucrarea se bazează pe consimțământul dat în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a) sau a art. 9 alin. 2, lit. a).

G. Dreptul la opoziție în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016 / 679, art. 21 și se referă la dreptul de a se opune din motive legate de situația particulară în care vă aflați.

Drepturile cetățenilor străini în ceea ce privește protecția datelor personale

În conformitate cu prevederile art. 18 și art. 26 din Constituția României, republicată, cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor conform prevederilor legale naționale, rezultând faptul că protecția datelor se aplică astfel:

(1) prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activităților unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii;

(2) prelucrării datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este stabilit(ă) în Uniune, atunci când activitățile de prelucrare sunt legate de:

  1. a) oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea unei plăți de către persoana vizată;
  2. b) monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă în cadrul Uniunii.

(3) Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către un operator care nu este stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în temeiul dreptului internațional public.

Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, așteptăm un e-mail la adresa: redactie@aviation-headlines.ro

Pentru mai multe date privind protecția datelor cu caracter personal în România, puteți accesa Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la:

* internet: www.dataprotection.ro

* e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

* telefon: 031 805 92 11; 031 805 92 12;

* fax: 031 805 96 02

CLAUZA DE EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Prevederi generale

Prin accesare acestei pagini web, sunteți de acord cu prevederile prezentei Clauze. În cazul vreunui conflict între termenii și condițiile unor anumite produse și servicii și această Clauză, condițiile specifice respectivelor produse și servicii vor prevala.

Utilizarea site-lui www.aviation-headlines.ro

Informațiile furnizate pe sau prin această pagină web nu trebuie folosite ca substituent pentru nicio formă de consultanță. Deciziile luate pe baza acestor informații vor fi luate pe contul și riscul dvs.

Cu toate că AVH intenționează să ofere informații precise, complete și actualizate, care au fost obținute din surse considerate de încredere, AVH nu oferă garanții sau certitudinea expresă sau implicată, cu privire la faptul dacă informațiile furnizate pe sau prin prezentului website sunt precise, complete sau actualizate.

AVH nu certifică și nici nu garantează faptul că acest website funcționează fără erori sau întreruperi.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de alți utilizatori Internet, care ar putea duce la periclitarea/ punerea în pericol a funcționarii acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Proprietate intelectuală

AVH, sau proprietarul relevant își păstrează toate drepturile (inclusiv de drept de autor, mărci înregistrate, brevete, ca și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitor la toate informațiile furnizate prin sau pe acest website (inclusiv toate textele, elementele grafice și logotipurile).

Nu aveți dreptul a copia, descărca, publica, distribui sau reproduce în niciun fel informațiile conținute pe această pagină web, sub nicio formă, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea AVH sau fără aprobarea corespunzătoare a proprietarului.

Cu toate acestea, puteți tipări și/sau descărca informații conținute în această pagină web, pentru uzul dumneavoastră personal.

Comunicații online

Mesajele pe care le transmiteți către AVH prin e-mail ar putea să nu fie securizate. AVH va recomanda să nu transmiteți informații confidențiale către AVH prin e-mail. Dacă vă hotărâți să trimiteți orice mesaj către AVH prin e-mail, dvs. acceptați riscul ca respectivul mesaj să fie interceptat, folosit necorespunzător și modificat de către o terță parte.

Excluderea răspunderii

Nici AVH, nici agenții sau subcontractorii acesteia nu vor răspunde pentru nicio daună directă, indirectă, specială, incidentală, punitivă sau exemplară, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profituri pierdute sau încălcarea imaginii de marcă (chiar dacă AVH a fost avertizată cu privire la această posibilitate) survenite în orice mod, dar fără a se limita la:

  1. i) orice deficiențe, viruși sau alte defecțiuni produse vreunui echipament sau software, în legătură cu accesul la acest website;
  2. ii) informația furnizată în acest website;

iii) interceptarea, modificarea sau folosirea necorespunzătoare a informațiilor transmise către AVH sau transmise către dvs.;

  1. iv) funcționarea sau lipsa de disponibilitate a acestui website;
  2. v) utilizarea necorespunzătoare a acestui website;
  3. vi) pierderea datelor;

vii) descărcarea sau utilizarea altor produse software puse la dispoziție prin acest website, sau

viii) pretenții ale terților cu privire la utilizarea acestui website.

Excluderea răspunderii se realizează totodată în beneficiul directorilor și angajaților AVH.

Legislația aplicabilă

Acest website și Clauza de eliberare de răspundere vor fi guvernate și interpretate conform legislației României. Toate disputele care rezultă din, sau în legătură cu prezenta Clauză vor fi transmise spre soluționare exclusivă către instanțele din România.

Modificări

AVH își rezervă dreptul de a modifica informațiile furnizate pe sau prin acest website, inclusiv termenii acestei Clauze, în orice moment, fără preaviz. Este recomandabil să revedeți informațiile furnizate pe sau prin acest website, inclusiv termenii acestei Clauze, în mod periodic, pentru a constata modificările.